Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Invoer veranderingen DWU / UCC

Printvriendelijke versie

De belangrijkste wijzigingen op het gebied van import als gevolg van het nieuwe DWU zijn:

Douanewaarde

  • Last sale in plaats van first sale

De huidige praktijk, waarbij de douanewaarde gebaseerd mag worden op de laatste verkoop voor invoer in de EU of op een eerdere verkoop die gedaan is met het oog op uitvoer naar de EU (‘first sale’ of ‘earlier sale’), vervalt per 1 mei 2016. DWU schrijft voor dat de douanewaarde bepaald moet worden op basis van de verkoop die heeft plaatsgevonden onmiddellijk voordat de goederen de EU worden binnengebracht (‘last sale’). Dat kan leiden tot een hogere douanewaarde en dus hogere heffingen. Er is wel een overgangsbepaling: als de contracten zijn afgesloten voor 18 januari 2016, dan kan nog tot en met 31 december 2017 gebruik worden gemaakt van het first-sale principe.

  • Nadere bepalingen over opnemen royalties en licentierechten in douanewaarde

Onder DWU worden royalties en licentierechten geacht voorwaarde voor de verkoop te vormen als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De verkoper of een met hem verbonden persoon verlangt de betaling
  2. De betaling door de koper ter voldoening van een verplichting van de verkoper
  3. De goederen kunnen niet worden verkocht aan, of gekocht door de koper, zonder betaling van de royalties of licentierechten

Dit is een flinke verbreding van de voorwaarden voor bijtelling van royalties en licentierechten, wat betekent dat de Douane veel vaker kan oordelen dat royalties en licentierechten voorwaarde voor de verkoop zijn en dus moeten worden meegenomen in de douanewaarde.  Hoe dit in de praktijk zal uitpakken, zal nader moeten blijken.

  • Wisselkoersen

De wisselkoersen die de Douane gebruikt bij het bepalen van de waarde van goederen kunnen momenteel gedurende de maand aangepast worden ingeval van schommelingen in de markt. Vanaf 1 mei zal gewerkt worden met vaste wisselkoersen, die voor een hele maand zullen gelden, zonder mogelijkheid deze tussentijds aan te passen. Voor de bepaling van de wisselkoers wordt de door de Europese Centrale Bank (ECB) in de Financial Times gepubliceerde wisselkoers op de voorlaatste woensdag van de maand gebruikt voor de daaropvolgende maand.

Kijk hier voor meer informatie over de bepaling van de douanewaarde.

Tijdelijke invoer

Indien een tijdelijke invoer heeft plaatsgevonden vóór 1 mei 2016, blijven de bepalingen uit de CDW van toepassing. Een tijdelijke invoer die ná 1 mei 2016 plaatsvindt, valt onder de bepalingen uit de DWU. Dit betekent onder andere, dat voor deze situaties de douaneschuld wordt berekend op het tijdstip waarop deze schuld ontstaat.

Bijzondere bestemming

Onder de regeling bijzondere bestemming kunnen goederen op grond van hun specifieke bestemming met vrijstelling van rechten of met een verlaagd recht in het vrije verkeer worden gebracht. Na 1 mei 2016 dient voor goederen die onder deze regeling vallen na het verstrijken van de aanzuiveringstermijn een aanzuiveringsafrekening te worden voorgelegd aan het controlekantoor.

 

Foutmeldingen in AGS

...

» Lees verder

Onafhankelijkheid Maco

Als onafhankelijke en zelfstandige douanedienstverlener, kan Maco neutraal voor alle opdrachtgevers ...

» Lees verder