Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Globale Fiscale Vertegenwoordiging

Met Globale Fiscale Vertegenwoordiging (GFV) hoeven ondernemers in andere EU-lidstaten geen BTW te betalen bij de invoer van hun goederen via België. GFV is een specialisme met veel mogelijkheden, maar ook veel risico's.

Meer weten over Fiscale Vertegenwoordiging?

Maco is de specialist
Printvriendelijke versie

Globale Fiscale Vertegenwoordiging

Als goederen in de EU worden ingevoerd moet in de meeste EU-lidstaten invoer BTW worden betaald. Die BTW kan de importeur dan later weer terugvragen van de belastingdienst. Als goederen in Nederland worden ingevoerd, hoeft er géén invoer BTW betaald te worden. Ondernemers in andere EU-lidstaten kunnen van het Belgische systeem gebruik maken, waardoor ook zij geen invoer BTW moeten betalen. Hierdoor krijgen ze een liquiditeitsvoordeel.  Een belangrijk aanvullend voordeel van het inklaren van goederen met Globale Fiscale Vertegenwoordiging is, dat de goederen, na de aangifte ten invoer, vrij zijn en vervoerd mogen worden zonder toezicht door de douane. Het adagium ‘Logistics leads Customs' is dan volop van toepassing.

Globale Vertegenwoordiging kan worden toegepast bij de invoer van goederen in België die bestemd zijn voor ondernemers in een andere lidstaat. Als een Duitse importeur goederen invoert via Hamburg, dan moet hij Duitse invoer BTW betalen die hij later weer terug krijgt. Als diezelfde goederen via Antwerpen binnen komen, hoeft die Duitse importeur géén invoer BTW te betalen.  De BTW wordt verrekend tussen de douane-expediteur die de invoeraangifte in Rotterdam maakt en de Duitse importeur.

BTW verplichtingen

Bij een aangifte ten invoer met GFV worden alle invoerrechten e.d. verschuldigd. De BTW verplichtingen worden echter overgenomen door de Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger. De Globaal Vertegenwoordiger wordt dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor de BTW bij invoer. Na de aangifte zijn de goederen vrij. Ze kunnen dus zonder douanebemoeienis naar Duitsland getransporteerd worden. Dat geeft flexibiliteit in het logistieke proces. De Globaal Vertegenwoordiger moet nu de goederen BTW-technisch leveren aan de Duitse importeur. Dat wil zeggen hij moet aan alle verplichtingen voldoen die gekoppeld zijn aan een Intra Communautaire Levering van België naar Duitsland.

Machtiging

Allereerst moet de Globaal Vertegenwoordiger beschikken over een machtiging om als GFV op te mogen treden. Meestal wordt deze machtiging verstrekt door de Duitse importeur. Maar het komt ook voor dat de verkoper uit de USA de machtiging afgeeft. Vervolgens moet de douane-expediteur het BTW-nummer controleren van degene die de goederen heeft gekocht. De Globaal Vertegenwoordiger moet daarna de BTW-levering opnemen in de maand listing. Ook moet hij per maand alle noodzakelijke gegevens melden aan het NIS. De Globaal Vertegenwoordiger treedt dus op alsof hijzelf de goederen naar Duitsland verkoopt.

Vergunning

Om als Globaal Vertegenwoordiger te mogen optreden moet de betreffende onderneming over een bijpassende vergunning beschikken. Het overgrote merendeel van de GV-vergunningen zijn afgegeven aan douane-expediteurs.  Het gebruik van de vergunning is immers gekoppeld aan een aangifte ten invoer, die in België overwegend door douane-expediteurs worden gemaakt. De vergunning wordt afgegeven door de BTW administratie en niet door de douane.  Een van de vergunningvoorwaarden is dat er een borgstelling wordt afgegeven door de vergunninghouder aan de BTW administratie ter eventuele dekking van te vorderen bedragen.  De BTW administratie wil namelijk zeker zijn dat ze eventueel verschuldigde belasting bij de Fiscaal Vertegenwoordiger kan innen. De aansprakelijkheid van de Fiscaal Vertegenwoordiger beperkt zich tot de BTW over de invoertransacties. Maar hij mag wel zo veel aangiftes maken als hij wil en hij is daarmee wel onbeperkt aansprakelijk. Hij moet dus ook betalen als een BTW-navordering hoger is dan de gestelde borg.  De controle op de juiste naleving van de vergunning wordt uitgevoerd door de BTW administratie. Het zijn vaak signalen vanuit andere EU-lidstaten die de Belgische BTW administratie aanleiding geven tot een nader onderzoek.  In het VIES kan er bij voorbeeld een mismatch zijn tussen de gegevens van de leveringen aan een bedrijf en de opgaven van de verwervingen van dat bedrijf.  Deze mismatch kan dan alleen worden verhelderd door onderzoek te doen bij koper en verkoper.  In veel gevallen is de mismatch te wijten aan een administratieve vergissing.  Ook komt het voor dat ketentransacties fout worden geboekt en verrekend.  Maar er komt ook fraude voor, hetgeen voor de Globaal Vertegenwoordiger betekent dat hij zijn administratie helemaal in orde moet hebben om altijd de juiste levering van de goederen te kunnen aantonen en zich daarmee van zijn aansprakelijkheid kan vrijpleiten.

De Globaal Vertegenwoordiger moet dus zijn aansprakelijkheid onder controle houden.  Als hij de op de invoer volgende levering aan een belastingplichtige ondernemer kan aantonen, dan kan de fisus hem niet aansprakelijk stellen. De op de invoer volgende levering aan een belastingplichtige ondernemer moet aantoonbaar zijn aan de hand van diverse bescheiden.  De levering naar een andere lidstaat kan bijvoorbeeld bewezen worden door middel van een voor ontvangst afgetekende vrachtbrief, zoals een CMR. Daarnaast moet de Beperkte Fiscaal Vertegenwoordiger elke maand over inkering met BFV, een BTW-nota naar de koper/verwerver sturen. Deze BTW-norm herinnert de koper/verwerver eraan dat hij de BTW als een Intra Communautaire verwerving uit België, in zijn BTW administratie moet opnemen en melden.

ABC transacties

De meeste handelstransacties zijn AB transacties waarbij de verkoper A iets verkoopt aan koper B. Maar er zijn ook veel ABC transacties, waarbij verkoper A (uit de USA) iets verkoopt aan B (in Duitsland) terwijl de goederen worden uitgeleverd aan C (in Frankrijk). Ook bij dit soort ABC transacties is Globale Vertegenwoordiging mogelijk. Wel zijn er dan aanvullende verplichtingen zowel voor B, C en de Globaal Vertegenwoordiger.

Distributieland

Het systeem van Globale Vertegenwoordiging is dus heel flexibel. Distributeurs en logistieke bedrijven kunnen hier volop van profiteren. Omdat België een distributieland is, wordt de techniek van aangeven met Globale Vertegenwoordiging dan ook zeer veel toegepast. Maco Customs Service is op dit gebied een echte specialist. Maco stelt wel altijd als voorwaarde dat er goed kan worden samengewerkt met zowel de transporteur als de importeur (en eventueel de exporteur). Iedereen heeft zijn administratieve verplichtingen die hij moet nakomen. Sinds kort is het ook mogelijk in België goederen die met Globale Vertegenwoordiging zijn ingeklaard, op te slaan en te distribueren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ET14000 vergunning van de Belgische Globale Vertegenwoordiger. Hiermee kunnen op zeer laagdrempelige wijze goederen in België worden opgeslagen voor niet-Belgische ondernemingen en vervolgens worden gedistribueerd. De opslag kan plaatsvinden voor EU-bedrijven, maar ook voor niet EU-bedrijven. Belangrijk is dat de goederenadministratie sluitend is en dat eveneens de facturatie aan alle BTW-verplichtigen voldoet. Bovendien moet het transport zorgvuldig gedocumenteerd zijn.

Concurrentievoordeel

Globale Vertegenwoordiging is in alle lidstaten van de Europese Unie mogelijk. Maar omdat België een doorvoerland is, profiteren we er behoorlijk van. Dit geldt vooral voor de doorvoer naar Frankrijk.  Als goederen voor een Duitse importeur via Hamburg direct in Duitsland worden geïmporteerd, moet de importeur invoer BTW betalen. Als hij diezelfde goederen via Antwerpen laat inklaren, hoeft hij geen invoer BTW te betalen. Dit geeft die importeur een groot liquiditeitsvoordeel. Juist vanwege dit liquiditeitsvoordeel en ook vanwege de logistieke flexibiliteit, wordt door veel niet-Belgische bedrijven die goederen via België vervoeren, van Globale Vertegenwoordiging gebruik gemaakt.  Maar ook Duitsland gebruikt GV in de haven van Hamburg bij de doorvoer naar landen als Polen. België is met Nederland wel uniek in het feit dat goederen onder GV gedistribueerd en in voorraad gehouden kunnen worden.

ICT Transacties

Als u handel drijft in de EU, doet U Intra Communautaire Transacties

» Lees verder

Directe BTW-registratie

BTW-registratie is in de Europese handel geregeld nodig.

» Lees verder